Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti ELEMENT DESIGN s.r.o.  so sídlom:

Irkutská 7, 040 12 Košice, IČO: 46782095, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 30373/V  (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb sú nasledovné kontaktné údaje: 

E-mail: obchod@presentio.sk

Telefónne číslo: +421 911 377 550

Korešpondenčná adresa: Irkutská 7, 040 12 Košice

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných údajov vyššie.

 

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: 

 • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • efektívne riadiť naše ľudské zdroje;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy. 

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základne nasledovných právnych základov: 

 

Účel spracúvania osobných údajov 

Právny základ 

 

Personálne a mzdové účely

Plnenie zákonných povinností

 

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch 

Súhlas

 

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem

 

Agenda práv dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností

 

Uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi (e-shop)

Predzmluvné vzťahy, Plnenie zmluvy

 

Vybavovanie podnetov a reklamácií (reklamačné konanie)

Plnenie zákonných povinností

 

Registrácia členstva na racerdip-shop.sk

Oprávnený záujem

 

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach 

Oprávnený záujem

 

Marketingové a PR účely 

Súhlas a/alebo oprávnený záujem

 

Účtovné a daňové účely 

Plnenie zákonných povinností

 

Archívne účely a správa registratúry

Čl. 89 GDPR

 

Štatistické účely

Čl. 89 GDPR 

 

 

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme? 

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov: 

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem. 

Registrácia členstva na racerdip-shop.sk

Registrácia členstva na racerdip-shop.sk nám poskytuje bližší kontakt s našimi stálymi klientmi s možnosťou lepšie interagovať a rozširovať tak našu klientsku základňu a budovať lepšie klientske vzťahy, čo považujeme za náš oprávnený záujem. 

Prevádzkovanie a správa profilov na sociálnych sieťach vrátane diskusných fór

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí.

Marketingové a PR účely 

Ak organizujeme rôzne eventy a akcie, na ktoré pozývame našich obchodných partnerov, spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým sú účely priameho marketingu. V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“   

 

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame? 

Za účelom dodania tovaru a služieb spracúvame osobné údaje v rozsahu Titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, fakturačnú adresu, dodaciu adresu (ak sa nezhoduje s fakturačnou), text v poznámke ku objednávke. V prípade, že je klientom firma tak obchodné meno, fakturačné údaje, kontaktné údaje, prípadne kontaktná osoba. 

V súvislosti s registráciou na racerdip-shop.sk spracúvame osobné údaje v rozsahu email a heslo. 

V zamestnaneckej agende spracúvame nasledovné osobné údaje: Titul, meno, priezvisko, tel.číslo, email, prechodný pobyt, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, mzda, rodinný stav, údaje o manželke-manželovi-deťoch, vzdelanie, rodný list, zdravotná poisťovňa, bankové spojenie. 

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov: 

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom 
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom); 
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam 
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Google Drive); 
 • poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej (eventové agentúry) podpory našej spoločnosti (ako napr. Websupport, Shoptet); 
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovsky správcovským poisťovniam, doplnkové dôchodcovské poisťovne, zdravotné poisťovne, Úradu sociálnych vecí a rodiny; 
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám (ako sú Packeta s.r.o. a Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.); 
 • zamestnancov vyššie uvedených osôb. 

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko aLichtenštajnsko). 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

 

Účel 

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov 

Personálne a mzdové účely

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). 

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch 

Do konca kalendárneho roku, nasledujúcom po roku, kedy boli osobné údaje doručené. 

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Až do premlčania právneho nároku.

Agenda práv dotknutých osôb

Až do premlčania právneho nároku.

Uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi (e-shop)

Počas trvania zmluvy. 

Vybavovanie podnetov a reklamácií (reklamačné konanie)

Po dobu 5 rokov. 

Registrácia členstva na racerdip-shop.sk

Po dobu 10 rokov od posledného prihlásenia registrovaného člena. 

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach 

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za 2 roky. 

Marketingové a PR účely 

V prípade newslettru do prijatia námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo odhlásenia sa z newslettra.

Účtovné a daňové účely 

Počas 10 rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Archívne účely a správa registratúry

Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

 

 

 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. : 

 • registráciou na našich stránkach (eshop racerdip-shop.sk);
 • objednaním tovaru alebo služieb;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami. 

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov. 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“ 

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“ 

 

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20. 

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje: 

 

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko: 

 

Kontaktné údaje:  

 

Relevantný účel spracúvania:  

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou: 

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod. 

Charakter Vašej opravy: 

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: 

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava: 

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť. 

 

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na kontaktné údaje uvedené vyššie.

 

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami. 

 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. 

 

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. tzv. reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc.). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach. 

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. 

 

Cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. 

 

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa spodmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Instagram) aže nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám acezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu anezodpovedáme zaň.  

 

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

ELEMENT DESIGN s.r.o. 

V Košiciach dňa 1.8.2023